تیم ما

طاها منتظری

مدیر عامل

محمد غفاری

مدیر فنی

حسن فرخنده

کارشناس

سینا تفرشی

مدیر وبسایت